Stichting Vrienden van Schuilkerk De Hoop is een stichting zonder winstoogmerk. Alle donaties en subsidies worden aangewend om de concertseries te organiseren en uit te voeren. Medewerkers en bestuursleden van de stichting voeren de werkzaamheden onbezoldigd uit. Voor werkzaamheden die onze competenties te boven gaan huren we als nodig de expertise van derden in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan drukwerk en het onderhouden van de website.

Eén van de taken van het bestuur is het nauwgezet en correct voeren van een financiële administratie. De penningmeester is hiermee belast. Een door het bestuur aangestelde kascommissie controleert jaarlijks de cijfers op de validiteit ervan. Door publicatie van onze jaarcijfers in onze jaarbrief en op deze website hebben donateurs en belangstellenden inzicht in ons financiële reilen en zeilen.

In het overzicht van wat begroot was en gerealiseerd is presenteren wij u de door de kascommissie gecontroleerde en door het bestuur vastgestelde jaarcijfers van 2022.

Bekijk hier het Overzicht Begroting-Realisatie 2022

Uit de jaarcijfers blijkt dat met name door de financiële steun van onze vrienden en door de bijdragen van de gemeente Diemen en de donateurs het negatieve resultaat beperkt kon blijven tot ca €1000,- Voor onze financiële positie op korte termijn is dat nog geen probleem. Door verwachte kostenstijgingen zal het bestuur zich in 2023 beraden op maatregelen die nodig zijn om de balans tussen uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden teneinde de continuïteit van de stichting te waarborgen.