Stichting Vrienden van Schuilkerk De Hoop is een stichting zonder winstoogmerk. Alle donaties en subsidies worden aangewend om de concertserie te organiseren en uit te voeren. Medewerkers en bestuursleden van de stichting voeren de werkzaamheden onbezoldigd uit. Voor werkzaamheden die onze competentie te boven gaan huren we als nodig derden in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan drukwerk en het onderhouden van de website en het internet.

 

Een van de taken van het bestuur van de stichting is het nauwgezet en correct voeren van een financiële administratie. Door publicatie van onze jaarcijfers en het jaarverslag hebben donateurs en belangstellenden inzicht in ons financiële reilen en zeilen; een door het bestuur aangestelde kascommissie controleert de jaarlijks de cijfers op de validiteit ervan.

Voor het verslagjaar 2021  heeft het bestuur na advies van de kascommissie  de jaarcijfers vastgesteld.

Het fiscaal (RSIN-) nummer van de stichting is: 803343152.

In 2021 is door de corona de kaartverkoop veel minder geweest dan begroot. We zien ook dat donaties van sponsors op peil is gebleven en dat onze vrienden fors meer hebben gedoneerd dan begroot. Ook dit jaar bleven onze vrienden ons trouw; zo ook de Gemeente Diemen met de geïndexeerde subsidie. Wij zijn iedereen daarvoor zeer dankbaar.

Aan de uitgavenkant zien we op bijna alle posten minder uitgaven dan begroot; bijna allemaal als gevolg van de corona-maatregelen, waardoor we minder activiteiten konden ontplooien. Het verlies is daardoor ook beperkt gebleven. Gelukkig, maar toch zien we liever een mooie concertserie en volle zalen in overeenstemming met onze ambitie

Begroting 2021 - klik om te vergroten

Hoe nu verder?

 

Prognose 2022

Hopelijk zullen we in 2022 geen of minder last hebben van eventuele corona-beperkingen en onze activiteiten volop kunnen voortzetten

Wel verwachten we, dat in 2022 de uitgaven flink zullen stijgen. Enerzijds komt dit door alle prijsverhogingen waar we ook in het dagelijks leven mee te maken hebben en wat ook zal leiden tot hogere kosten om de stichting draaiende te houden en hogere gages voor onze musici.

Anderzijds hebben we in 2022 moeten investeren in onze website, een belangrijke middel om ons te profileren en bezoekers van onze concerten te werven. Doordat onze huidige websitebeheerder heeft aangegeven te stoppen was dit ook het moment om de nodige vernieuwingen door te voeren.

Meer uitgaven betekent ook dat we meer inkomsten nodig hebben. Meer bezoekers, meer vrienden en meer sponsors is een blijvende opgave voor ons, maar toch zijn we ook genoodzaakt iets aan de prijzen te doen. We hebben besloten de prijzen voor de vriendenpasjes dit jaar wederom niet te verhogen; dit als dank voor de trouwe vriendschap.

Wel zullen we daarom de entreeprijzen voor de concerten iets verhogen. Wij zijn ervan overtuigd dat we ondanks deze prijsaanpassing hoogwaardige concerten kunnen bieden voor een breed publiek tegen een lage prijs.