Stichting Vrienden van Schuilkerk De Hoop is een stichting zonder winstoogmerk. Alle donaties en subsidies worden aangewend om de concertseries te organiseren en uit te voeren. Medewerkers en bestuursleden van de stichting voeren de werkzaamheden onbezoldigd uit. Voor werkzaamheden die onze competenties te boven gaan huren we als nodig de expertise van derden in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan drukwerk en het onderhouden van de website.

Eén van de taken van het bestuur is het nauwgezet en correct voeren van een financiële administratie. De penningmeester is hiermee belast. Een door het bestuur aangestelde kascommissie controleert jaarlijks de cijfers op de validiteit ervan. Door publicatie van onze jaarcijfers in onze jaarbrief en op deze website hebben donateurs en belangstellenden inzicht in ons financiële reilen en zeilen.

In het overzicht begroting en realisatie 2023 presenteren wij u de door de kascommissie gecontroleerde en door het bestuur vastgestelde jaarcijfers van 2023.

Bekijk hier het Overzicht Begroting-Realisatie 2023

Uit het overzicht blijkt dat we ons in het boekjaar 2023 konden verheugen op een hoge opbrengst in de kaartverkoop (meer bezoekers van onze concerten).
Daarnaast valt op dat er veel meer donaties van vrienden zijn binnengekomen dan in voorgaande jaren. Met de subsidie van de Gemeente Diemen, de bijdrages van onze sponsors en voor het eerst sinds jaren een kleine renteopbrengst op onze reserve resulteert dit in een positief resultaat van €1098,30.
Wij zijn ons echter terdege bewust dat deze inkomstenstijging uitzonderlijk is en zich niet automatisch doorzet de komende jaren. Bovendien verwachten we dat ook de kosten de komende tijd zullen stijgen; nog afgezien van een mogelijk verhoging van de BTW die de beoogde regering (mei 2024) voornemens is.
Het bestuur van de stichting heeft derhalve besloten zowel de (minimale) Vriendenbijdragen als de entreeprijzen voor het seizoen 2024-2025 te verhogen teneinde de continuïteit van ons programma “Kamermuziek in De Hoop” te kunnen waarborgen.
Elders op deze website vindt u de aangepaste tarieven.